Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δια βίου μάθησης με επιταγές κατάρτισης, περιλαμβάνουν ως γνωστόν υποχρεωτικά και τη διαδικασία της συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για μια απόλυτα αναγκαία διαδικασία για την επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής ειδίκευσης, αφού οι καταρτιζόμενοι έχουν διαφορετικές επαγγελματικές προσωπικότητες που ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν με επιμέρους επαγγελματικές ειδικότητες. Η επιλογή ειδικότητας που είναι ασύμβατη με την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τις δεξιότητες του μαθητευόμενου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πλήρη επαγγελματική αποτυχία με σπατάλη πόρων της Ε.Ε. και της Πολιτείας και προσωπικών αδιεξόδων για τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιστήσει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την προσοχή των εδώ αρμοδίων για τη διασφάλιση αυτής της προϋπόθεσης για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Στην πράξη όμως, είναι γνωστό πως οι περισσότεροι φορείς αντιπαρέρχονται τη συγκεκριμένη υποχρέωση, χρησιμοποιώντας συχνά πλασματικά δικαιολογητικά, αφού άλλωστε δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή της.Πολλοί φορείς χρήζουν «ειδικούς» στη συμβουλευτική άτομα που δεν έχουν τη στοιχειώδη κατάρτιση για το σκοπό αυτό. Το βασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν έχει κατοχυρωθεί μέχρι σήμερα η πιστοποίηση Συμβούλων ή Μεντώρων σταδιοδρομίας, αλλά ούτε και συνοδευτικών εργαλείων που αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της σύγχρονης επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Η επιστημονική Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

( ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) έχει επανειλημμένα ανακινήσει και προσφύγει για το θέμα αυτό σε αρμόδιους πολιτειακούς φορείς αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, η Πολιτεία και ειδικότερα ο ΕΟΠΕΠ, οφείλουν να καθορίσουν συγκεκριμένα κριτήρια πιστοποίησης Συμβούλων ή Μεντώρων σταδιοδρομίας ή επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Πρόταση

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί στοιχειωδώς αυτή η αναγκαιότητα είναι να υποχρεωθούν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης να αποδεικνύουν ότι διενεργήθηκε η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής από Σύμβουλο ή Μέντωρα σταδιοδρομίας που έχει πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από σχετικό πρόγραμμα δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή ασκεί αποδεδειγμένα το συγκεκριμένο επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Και επιπλέον, χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία-τεστ επαγγελματικής συμβουλευτικής επιλεγμένα από τον ίδιο από τα υπάρχοντα σταθμισμένα εργαλεία-τεστ που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά τα τελευταία 3-5 χρόνια και χορηγούνται μέσω υπολογιστή ή του διαδικτύου. Η γνώση και η κατάλληλη αξιοποίηση παρόμοιων εργαλείων από τον Σύμβουλο ή Μέντωρα και η έκθεση σχετικών αποτελεσμάτων, αποτελεί στοιχειώδη απόδειξη ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η άμεση έκδοση σχετικής οδηγίας-εγκυκλίου.