Στάθμιση του τεστ και αλγόριθμος

Η στάθμιση της διασποράς των παραγόντων προσωπικοτητας, των ενδιαφερόντων, των προτιμήσεων, των κλίσεων και των δύο φύλων στους έξι τύπους προσωπικότητας του John Holland και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της «ταξινόμησης Κ.17», παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. Η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, έγινε μέσα από επιστημονική διαδικασία στατιστικής στάθμισης δείγματος 10.500 νεαρών ατόμων, στην πλειοψηφία τους ηλικίας 15-18 ετών.

Διασπορά προσωπικότητας κατά φύλο στους έξι τύπους του Holland στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Πρακτικός 34 47 21
Ερευνητικός 41 44 38
Καλλιτεχνικός 45 38 53
Κοινωνικός 44 38 51
Επιχειρηματικός 41 41 33
Συμβατικός 38 41 33

Διασπορά ενδιαφερόντων Κ.17 κατά φύλο στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά %

  Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 27 30 24
Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία 34 48 19
Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά 34 37 30
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες 35 53 17
Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες 34 30 38
Δημόσιες σχέσεις, εμπόριο 31 28 34
Νομικά 37 31 43
Μεταφορές, Ναυτιλία 34 38 30
Τουρισμός 37 30 43
Αθλητισμός, Φύλαξη 38 42 34
Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 45 39 51
Καλές, Εφαρμοσμένες Τέχνες 45 38 53
Υγεία, Πρόνοια 46 40 53
Εκπαίδευση, Θεωρητικές επιστήμες 43 40 45
Φυσικομαθηματικές επιστήμες 41 47 36

To Career Gate Test K.17 στηρίζεται σε κατάλληλη συσχέτιση επιλεγμένων επαγγελμάτων με τις απαντήσεις που δίνει στο ερωτηματολόγιο του τεστ ο χρήστης. Οι κατευθύνσεις των απαντήσεων στις ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 και των παραγόντων προσωπικότητας του Holland, συνιστούν το κυρίαρχο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας του τεστ. Tα συγκεκριμένα αλγοριθμικά και μαθηματικά δεδομένα και η δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των απαντήσεων, μπορούν να δοθούν σε περίπτωση που συμφωνηθεί η ανάληψη και διεκπεραίωση του τεστ εξ’ ολοκλήρου από συγκεκριμένο, κατά προτίμηση κρατικό φορέα. Για επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διενέργεια σοβαρής έρευνας στο σχετικό θέμα και πάντα όσον αφορά την επιστημονική διάσταση του ζητήματος, μπορεί να υπάρξει κατάλληλη πληροφόρηση, ύστερα από σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα. Μέρος του σχετικού αλγόριθμου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 photo-test

Στρατιωτικά, Αστυνομικά 39 42 36
Εκκλησιαστικά 17 26 5