Προσωπικά δεδομένα

Το Career Gate Test Κ.17 στηρίζεται στις πολυετείς έρευνες (έρευνα ισοζυγίου επαγγελμάτων και ταξινόμηση Κ.), του καθηγητή της οικονομικής της εργασίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επισκέπτη καθηγητή στον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεόδωρου Κατσανέβα ΜΑ (Warwick) Ph.D (LSE) και της επιστημονικής του ομάδας. Η παρούσα εξατομικευμένη προσωπική έκθεση του C.G.T. Κ.17 δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αφού πρόκειται για τεστ επαγγελματικών κλίσεων που από τη φύση τους δεν μπορεί να αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, από την επιστημονική ομάδα του τεστ τηρείται με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο το απόρρητο των σχετικών αρχείων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, εκτός για αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς και κυρίως για τη βελτίωση του ίδιου του τεστ. Οι επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων διέπονται από το νομικό πλαίσιο που τίθεται από τους νόμους 2068/1992, 2472/1997 (όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 Ν. 2819/2000) και 2774/1999, σε εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.