Η ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, προέρχεται από απαντήσεις με τη συγκατάθεση των χρηστών σε δομημένο ερωτηματολόγιο αποκλειστικά για το δικό τους συμφέρον για τον κατάλληλο επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ειδικότερα για την υποβοήθησή τους σε σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, από την επιστημονική ομάδα του τεστ τηρείται αυστηρά το απόρρητο των προσωπικών αρχείων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των χρηστών και για ερευνητικούς σκοπούς ύστερα από τη συγκατάθεσή τους.