Η ταξινόμηση Κ.17

Κεντρικό στοιχείο του τεστ. είναι η διασπορά των προσωπικών ενδιαφερόντων και κλίσεων κάθε ατόμου σε μεγάλες κατηγορίες επαγγελμάτων και στις υποκατηγορίες τους, κάτω από τις οποίες διαρθρώνονται διάφορα επί μέρους επαγγέλματα και ειδικότητες. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια νέα ομαδοποίηση επαγγελμάτων η οποία στηρίχθηκε στις πολυετείς έρευνες της ερευνητικής ομάδας του υπογράφοντος [i].   Για την παρούσα έκδοση του τεστ, η   πρωτότυπη ομαδοποίηση, η οποία έχει αποκληθεί «ταξινόμηση Κ.17.», αναλύεται στις ακόλουθες 17 κατηγορίες και υποκατηγορίες.

 

 

Οι 17 Επαγγελματικές Κατηγορίες και οι Υποκατηγορίες τους

«Ταξινόμηση Κ17»

1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία, Γεωλογία, Δάση
2. Κατασκευές, Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία, Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση

3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά

4. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες

4.1 Λογισμικό (Software)

   4.2 Υλισμικό (Hardware)

5. Οικονομία, Τράπεζες Διοίκηση

6. Εμπόριο, Δημόσιες σχέσεις

7. Νομικά επαγγέλματα

8. Μεταφορές, Ναυτιλία

9.Τουρισμός

10. Αθλητισμός

11. Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

12. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες

13. Υγεία, Πρόνοια

13.1 Υγεία

13.2 Πρόνοια

14. Εκπαίδευση, Θεωρητικές Επιστήμες

14.1 Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες

     14.2 Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Γεωγραφία

     14.3 Κοινωνιολογία, Διεθνολογία, Πολιτικές Επιστήμες

15.Φυσικομαθηματικές Επιστήμες

16. Στρατιωτικά και Αστυνομικά Επαγγέλματα

17. Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα – Λειτουργήματα

    

 

Η «ταξινόμηση Κ.17» αποτελεί μια σύγχρονη ομαδοποίηση-ταξινόμηση των επαγγελμάτων, που στηρίζεται σε ισορροπημένο μείγμα οικονομικών, ψυχομετρικών και εκπαιδευτικών δεδομένων και συγκεκριμένα[1]:

α) Στη διάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας, με υπαγωγή των επαγγελμάτων ιεραρχικά στους τρεις τομείς της παραγωγής, στη γεωργία, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, στον τελευταίο από τους οποίους, στη σημερινή εποχή, απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού.

β) Στη συσχέτιση των επαγγελμάτων με την ανθρώπινη προσωπικότητα, σύμφωνα με παραδεκτά ψυχομετρικά δεδομένα και ειδικότερα όσον αφορά τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επιμέρους επαγγελμάτων, τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης και εμπειρίας, καθώς και τη συγγένεια και αλληλεξάρτηση των επαγγελμάτων μεταξύ τους.

γ) Στη συσχέτιση των επαγγελμάτων με τις διαφορετικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και βαθμίδες που υπάρχουν στη σύγχρονη ελληνική, κυρίως, αλλά και στη διεθνή πραγματικότητα.

δ) Στις ανάγκες πρακτικών εφαρμογών για λόγους επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής για την απασχόληση

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της «ταξινόμησης Κ.17», εστιάζεται στα πλέον σύγχρονα κριτήρια συγκρότησής της με τα οποία γίνεται ένας ισορροπημένος συνδυασμός τριών αλληλοσυμπληρούμενων βασικών παραμέτρων, όπως είναι τα ψυχομετρικά, τα οικονομικά και τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Τα ψυχομετρικά δεδομένα αποτελούν το κύριο, αν όχι το μοναδικό κριτήριο στις ομαδοποιήσεις ή κλίμακες που χρησιμοποιούνται για πολλά τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά δε συνεκτιμούν τις οικονομικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του ζητήματος. Τα οικονομικά δεδομένα χρησιμοποιούνται στις περισσότερες ομαδοποιήσεις επαγγελμάτων που αξιοποιούν οι στατιστικές υπηρεσίες διεθνώς και όπως είναι διαρθρωμένες, είναι δυσπροσάρμοστες για εφαρμογές σε τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τέλος, τα εκπαιδευτικά δεδομένα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για ομαδοποιήσεις σχολών και τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, για να χρησιμεύουν στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων και δε συνεκτιμούν τις οικονομικές και ψυχομετρικές παραμέτρους, που είναι επίσης αναγκαίες για τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικότερα των επαγγελματικών επιλογών. Ένα επιπρόσθετο θετικό χαρακτηριστικό της ταξινόμησης Κ.17 είναι ότι, προσφέρεται για προσαρμογή σε διάφορες χώρες και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, ανάλογα με τα επιμέρους οικονομικά και εκπαιδευτικά τους δεδομένα. Μπορεί δηλαδή να προεκταθεί σε περισσότερες ή να συρρικνωθεί σε λιγότερες κατηγορίες κατά περίπτωση. Τα επαγγέλματα που υπάγονται στις 17 μεγάλες κατηγορίες ως προς την ονοματολογία και την ουσία, συνδέονται με αντίστοιχες ειδικεύσεις και ονοματολογίες δύο επιπέδων σπουδών: α) ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και β) μέσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ευνόητο είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά αυτό, όπως αποδείχτηκε και από δικές μας εφαρμογές στο παρελθόν, θα περιέπλεκε το όλο ζήτημα, λόγω της πολυπλοκότητας και της κατά περίπτωση διαφορετικότητας των επαγγελματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με την ύπαρξη διάφορων σχολών σε ενδιάμεσα κυρίως επίπεδα σπουδών ανάμεσα σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. Τα δύο επίπεδα σπουδών της ταξινόμησης Κ.17 και η ονοματολογία των επαγγελμάτων μπορούν να προσαρμοστούν σχετικά πιο εύκολα από περισσότερα επίπεδα, σε επιμέρους οικονομικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά δεδομένα διάφορων χωρών. Ενώ προσφέρονται περισσότερο για συγκρίσεις δεδομένων μεταξύ τους όπως ισχύουν σε διάφορες χώρες, καθώς και για ομαδοποιήσεις τους.

Επισημαίνεται και πάλι ότι, η ταξινόμηση Κ.17 στηρίζεται σε πολύπλευρα οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και υποκαθιστά τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις, όπου βασίζονται τα διάφορα διεθνή ψυχομετρικά τεστ. Κατά κανόνα, από τα περισσότερα διεθνή τεστ απουσιάζει η οικονομική η και η εκπαιδευτική πλευρά του όλου ζητήματος, με συνέπεια να μην είναι εύκολα προσαρμόσιμα στις ιδιαιτερότητες επιμέρους χωρών. Για τις ανάγκες της παρούσας έκδοσης του C.G.T. Κ.17, εμφανίζονται στις προσωπικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων, 33 κυρίαρχα επαγγέλματα που προκύπτουν από έξι επικρατέστερες κατηγορίες-υποσύνολα των ως άνω 17 κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους, ανάλογα με την κατεύθυνση που δίνει ο κάθε ερωτώμενος στις 330 περίπου ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

[i] Η πρωτότυπη και κατοχυρωμένη αυτή «ταξινόμηση Κ». όπως έχει αποκληθεί, με τις διάφορες παραλλαγές της, εμπεριέχεται σε πολλές ερευνητικές εργασίες, βιβλία και άρθρα του υπογράφοντος Μετεξύ άλλων, βλ: (1997). Προοπτικές της αγοράς εργασίας και ανάγκες σε νέες ειδικότητες στην Αττική για την επόμενη πενταετία 1982-2002. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ. Επίσης: (1998). Επαγγέλματα του μέλλοντος. Παπαζήσης. Επίσης: (2001)Έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας και τον προσδιορισμό της ζήτησης ειδικοτήτων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΟΑΕΔ. Επίσης: (2002, 2003 και 204) Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Πατάκης, Επίσης βλ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001 και 2003 ). Σπουδές και απασχόληση. (Στην εργασία αυτή πολύτιμοι συνεργάτες υπήρξαν, μεταξύ άλλων τα στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αικατερίνη Βάγγερ και Φραντζέσκα Μπελαφέμινε) κλπ.