Τα Κ.Δ.Β.Μ είναι μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και οι στόχοι που αναφέρονται ως σκοποί τους είναι μεταξύ άλλων:

· Η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη εκπαίδευση και προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση πολιτών.

·  Η σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για πολλούς λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση που προβλέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

·   Η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.

· Η συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

·   Η ενδυνάμωση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός διαρκώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων.

·  Η πρόσβαση στις εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

·  Η αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.

·   Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού.

·   Η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα κέντρα έχουν δομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.                     Γλώσσα και επικοινωνία

2.                     Νέες τεχνολογίες

3.                     Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

4.                     Οικονομία- Επιχειρηματικότητα

5.                     Ποιότητα ζωής- περιβάλλον

6.                     Πολιτισμός και τέχνη

  • Ξένες Γλώσσες

8.                     Συμβουλευτική Οικογένειας

9.                     Πρόγραμμα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

10.                 Τοπικά προγράμματα

Μία από τις βασικές ερωτήσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι εάν οι γνώσεις που θα αποκτήσουν, πιστοποιούνται με κάποιο αντίστοιχο έγγραφο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα των ΚΔΒΜ «Σκοπός δεν είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας. Είναι γνώσεις που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων».