Αξιοπιστία και εγκυρότητα του τεστ

Η βάση του θεωρητικού μοντέλου της C.G.T. είναι η γενικώς αποδεκτή τυπολογία Holland των έξι τύπων προσωπικότητας, σε συνδυασμό με την πρωτότυπη ταξινόμηση Κ.17. Η τελευταία στηρίζεται σε ένα ισορροπημένο συνδυασμό οικονομικών, ψυχομετρικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων το οποίο είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμο σε διάφορες εθνικές και επαγγελματικές κατηγορίες και ομάδες.
Κεντρικός σκοπός των τεστ που παράγει η C.G.T. είναι ο ακριβής προσδιορισμός των κατάλληλων επαγγελματικών ομάδων και επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα. Τα τεστ έχουν υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας, όπως έχει διαπιστωθεί από ειδικές μελέτες και στην πράξη. Διακρίνονται για τη φιλικότητα και ταχύτητα στη χορήγηση, την ακρίβεια και ευκρίνεια των συμπερασμάτων που εκδίδονται στις προσωπικές τους εκθέσεις. Στην πράξη τα αποτελέσματα των τεστ συνδυάζονται με την εφαρμογή της ειδικής τεχνογνωσίας επαγγελματικού προσανατολισμού του επιλεγόμενου «χρυσού κανόνα επιλογών σταδιοδρομίας». Η αξιοπιστία του τεστ υπολογίστηκε με βάση τη μέθοδο των επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest). Κατά συνέπεια, η διασπορά της προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, καθώς επίσης και στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ-17, εξετάστηκε σε ένα δείγμα 150 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15-16 ετών, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland βρέθηκε να είναι .91

Ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης για τη διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων με βάση την ταξινόμηση Κ-17 βρέθηκε να είναι .92

Η εγκυρότητα του τεστ, όπως συνηθίζεται, ελέγχθηκε μέσω ενός μεγάλου αριθμού συστηματικών παρατηρήσεων, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Γενικότερα, από τη μαζική χορήγηση του τεστ, υπάρχουν θετικότατες αναφορές και ουδέποτε αναφέρθηκε σοβαρή διάσταση προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το τεστ έγινε δεκτό από ευρύ κοινό εξαιτίας της ισχυρής εγκυρότητας, αξιοπιστίας, φιλικότητας προς τον χρήστη και της σαφήνειας της προσωπικής έκθεσης.

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του τεστ, ενισχύθηκε από την ύπαρξη του ελέγχου ειλικρίνειας των απαντήσεων του χρήστη, με την ύπαρξη παγίδων ή επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων με διαφορετική διατύπωση. Αν ο βαθμός του ελέγχου ειλικρίνειας είναι κάτω από 75% τότε δεν θα μπορεί να εξαχθεί η προσωπική του έκθεση.